ЛІМІТ ПОЗИЦІЇ

ЛІМІТ ПОЗИЦІЇ — максимально дозволена кількість біржових контрактів на купівлю або про­даж, розміщених однією або кількома пов’язаними між собою особами.

ЛІМІТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ПОКРИТ­ТЯ

ЛІМІТ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО ПОКРИТ­ТЯ — максимальна межа відповідальності перестра-ховика за наслідки певного стихійного лиха.

ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ

ЛІМІТ КРЕДИТНИЙ — 1) максимальна сума кредиту, яку кредитор (банк) може надати одному позичальникові чи групі позичальників;

2) верхня межа використання підприємством кредитних коштів у господарському обороті, яку підприємство встановлює в системі своїх внутрішніх нормативів (з урахуванням ефекту фінансового левериджу, забезпечення необхідної фінансової стійкості підприємства і граничної вартості капіталу).

ЛІМІТ КОНТРАКТІВ

ЛІМІТ КОНТРАКТІВ — максимально допус­тима кількість ф’ючерсних контрактів, якою може володіти одна особа.

ЛІМІТ КОЛИВАННЯ ЦІН

ЛІМІТ КОЛИВАННЯ ЦІН — гранично допус­тимі межі зростання або зниження цін на товарних, фондових чи валютних біржах протягом однієї бір­жової сесії. Його запроваджують з метою запобі­гання спекулятивним операціям.

ЛІМІТ КАСИ

ЛІМІТ КАСИ — гранична сума грошей, яка може зберігатися в касі підприємства (організації, установи). її визначає банк залежно від конкретних умов діяльності підприємства. Основною метою лімі­тування каси є обмеження готівки в касах під­приємств і максимальне її залучення до кас банків із зарахуванням на рахунки суб’єктів господа­рювання.

ЛІМІТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

ЛІМІТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ — ре­сурсний показник, що характеризує граничну величину капітальних вкладень (серед них і буді­вельно-монтажних робіт) для запланованого вве­дення в дію потужностей, підприємств, об’єктів і створення нормативного наробку капітального будівництва. Встановлюється в планах капітального будівництва на підставі відповідної проектно-кошторисної документації в чинних кошторисних цінах і нормах. Л.к.в. розраховують множенням ве­личини виробничої потужності на норматив питомих капітальних вкладень. Контроль за використанням Л.к.в. здійснюють на підставі відносних і абсолютних показників. Відносний показник (індекс) використан­ня Л.к.в. визначають як співвідношення фактично освоєних капітальних вкладень з початку звітного періоду з Л.к.в. на цей період. Абсолютний показник використання Л.к.в. обчислюють як різницю між фак­тичним обсягом капітальних вкладень та їх лімітом за певний період часу. Аналогічно визначають ці показники за обсягом будівельно-монтажних робіт.

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ — див. Ліміт каси.

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА — страхова сума, зафіксована в страховому полісі (за окремим страховим випадком, ризиком тощо).

ЛІМІТ ВИТРАТНИЙ (ЛІМІТ АВТОРИЗА­ЦІЇ)

ЛІМІТ ВИТРАТНИЙ (ЛІМІТ АВТОРИЗА­ЦІЇ) — гранична сума коштів, приступна тримачеві платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням цієї картки. Л.в. обчислюють відніманням від суми залишку коштів на картрахунку суми незнижувального за­лишку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнтові кредитної лінії — відніманням від суми кредитної лінії та залишку коштів на картрахунку суми заблокованих, але не списаних коштів.

Older Entries