ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА — 1) форма бухгалтер­ського обліку, за якої на підставі згрупованих первинних та зведених документів складають мемо­ріальні ордери із зазначенням бухгалтерських про­ведень. Меморіальні ордери з доданими до них документами є підставою для відображення госпо­дарських операцій на синтетичних та аналітич­них рахунках. Синтетичний облік ведуть у книзі «Журнал-головна». Ж.-г. є реєстром комбінованого обліку, оскільки поєднує в собі реєстраційний журнал і головну книгу. Паралельно на підставі документів роблять записи в аналітичних реєстрах (книгах, картках), а потім складають оборотну відомість по аналітичних рахунках. На підставі Ж.-г. та оборотних відомостей аналітичного обліку скла­дають баланс та інші форми звітності. Недоліком цієї форми обліку є відставання аналітичного обліку від синтетичного і нагромадження в кінці місяця вели­кого обсягу облікової роботи;

2) книга, що є комбінованим обліковим реєстром хронологічного і систематичного записів. Викорис­товується на підприємствах та в організаціях, які здійснюють облік за формою «Журнал-головна».