ЛІМІТ ВИТРАТ

ЛІМІТ ВИТРАТ — 1) гранична норма або гра­нична величина витрат на окремі види господар­ської діяльності підприємства чи його підрозділів;

2) сума коштів, яку власник (тримач) банківської платіжної картки може використовувати для розрахунків за допомогою картки. Складається із залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку.

ЛІМІТ АВТОРИЗАЦІЙНИЙ

ЛІМІТ АВТОРИЗАЦІЙНИЙ — мінімальна сума операції, вище за яку авторизація (отримання дозволу на проведення цієї операції) емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є обов’язковою.

ЛІМІТ (від лат. limes, limitis — межа)

ЛІМІТ (від лат. limes, limitis — межа) — 1) гранична величина витрат матеріальних, фінан­сових та інших ресурсів;

2) гранична сума кредиту.

ЛІКВІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЛІКВІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ — спро­можність реалізації цінних паперів за гроші.

ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ

ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ — місткість ринку (товарів, цінних паперів, валюти) та його спромож­ність пом’якшувати неочікувані зміни попиту і про­позиції без значного коливання цін (курсів). За­безпечується залученням максимально широкого кола учасників торгівлі (торгів).

ЛІКВІДНІСТЬ НАДЛИШКОВА

ЛІКВІДНІСТЬ НАДЛИШКОВА — переви­щення платіжних можливостей над грошовими зобов’язаннями.

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТ­ФЕЛЯ

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТ­ФЕЛЯ — загальна характеристика ліквідності усієї сформованої сукупності інвестиційних об’єктів (інструментів) інвестування.

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ АБСОЛЮТ­НА

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ АБСОЛЮТ­НА — характеристика швидко-ліквідних інвестицій, які можуть бути конвертовані в грошову форму протягом технічно обумовленого терміну їх реалі­зації (як правило, 7 днів). Прикладом інвестицій з аб­солютною ліквідністю є депозитні вклади до запи­тання, розміщені в найнадійніших комерційних банках, чи державні короткотермінові облігації з високою ставкою дохідності, які добре котируються на фондовому ринку.

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

ЛІКВІДНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ — спроможність окремих об’єктів інвестування (як реальних, так і фінансових) бути реалізованими протягом корот­кого часу без втрати їхньої реальної вартості у разі зміни раніше прийнятих інвестиційних рішень. Критерієм оцінки Л.і. є час, потрібний для реалізації на ринку конкретного об’єкта інвестування. За цим критерієм об’єкти інвестування класифікують так:

Спектр ліквідності окремих видів інвестицій наведено у таблиці:Вид об’єктів інвестування за часом реалізації

Час реалізації об’єктів інвестування на ринку

Терміноволіквідні

Високоліквідні

Середньоліквідні

Слаболіквідні

Важколіквідні

7 днів 8—ЗО днів 31—60 днів 3—6 місяців понад 6 місяців

ЛІКВІДНІСТЬ ВАЛЮТНА МІЖНАРОДНА

ЛІКВІДНІСТЬ ВАЛЮТНА МІЖНАРОДНА — спроможність переміщення валютних ресурсів, що забезпечує безперебійність вчасної оплати зобов’я­зань у міжнародній сфері. Оцінюється співвідно­шенням між валютними резервами та сумою зовніш­ньої заборгованості.

Older Entries Newer Entries